Охорона Праці на Підприємстві Реферат

      Комментарии к записи Охорона Праці на Підприємстві Реферат отключены

Охорона Праці на Підприємстві Реферат.rar
Закачек 3079
Средняя скорость 4564 Kb/s

Охорона Праці на Підприємстві Реферат

З курсу: Охорона праці

«Організація служб охорони праці та обовязки посадових осіб і персоналу щодо охорони праці»

Студент групи ФМП-51

Фурса Павло Віталійович

1. Організація охорони праці на підприємстві

2. Служба охорони праці на підприємстві

3. Колективний договір – відображення питань охорони праці в колективному договорі

4. Виробничий травматизм і професійні захворювання

5. Відповідальні особи щодо організації пожежної безпеки в приміщеннях підприємств

Безпека життєдіяльності — цей стан діяльності, коли він з певною ймовірністю виключаються потенційні небезпеки, що впливають здоров’я.

Безпеку слід сприймати як комплексну систему, заходів для захисту чоловіки й середовища її проживання від небезпек формованих конкретної діяльністю. Що складніший вид діяльності, тим паче компактна система захисту.

Забезпечували охорону конкретної діяльністю, повинні бути вирішені три завдання:

1. Виробити повний докладний аналіз небезпек формованих в досліджуваної діяльності.

2. Розробити ефективних заходів захисту чоловіки й довкілля від виявлених небезпек. Під ефективними мається на увазі такі заходів для захисту, які за мінімумі матеріальних витрат ефект максимальний.

3. Розробити ефективних заходів захисту від залишкового ризику даної діяльності. Вони потрібні, оскільки забезпечення абсолютну безпеку діяльності неможливо зробити.

Безпека життєдіяльності людини (робочий, обслуга) на виробничих підприємствах займається «охорона праці».

Охорона праці та здоров’я трудящих з виробництва, коли особливу увагу приділяють людського чинника, стає найважливішою завданням. За позитивного рішення завдань потрібно чітко представляти сутність процесів і відшукати способи (найбільш підходящі до кожного конкретного випадку)устраняющие впливом геть організм шкідливих і найнебезпечніших факторів, і виключають наскільки можна травматизм та професійні захворювання.

При поліпшенні і оздоровленні умов праці праці важливими моментами, є комплексна механізація і автоматизація технологічних процесів, застосування нових засобів обчислювальної техніки та інформаційних технологій у наукові дослідження і виробництві.

Здійснення заходів щодо зниження виробничого травматизму, й професійної захворюваності, і навіть поліпшення умов праці праці ведуть до професійної активності трудящих, зростанню продуктивність праці і зменшення втрат під час виробництва. Оскільки охорона праці найповніше складає базі новій технології та наукову організацію праці, то, при розробці й проектуванні об’єкта використовуються новітні розробки.

Одним з найважливіших чинників функціонування будь-якого підприємства є правильна організація охорони праці, а саме правильний розподіл повноважень між керівниками та їх підлеглими і дотримання правил які зафіксовані в спеціальних нормативних документах.

1. Організація охорони праці на підприємстві

Згідно зі ст. 13 Закону України «Про охорону праці», роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у сфері охорони праці. З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про охорону праці», працівник зобов’язаний:

• дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я людей, що його оточують, у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;

• знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

• проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.

Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

Обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій 1 . Роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. За результатами періодичних медичних оглядів у разі потреби роботодавець повинен забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів. Медичні огляди проводяться відповідними закладами охорони здоров’я, працівники яких несуть відповідальність згідно із

законодавством за відповідність медичного висновку фактичному стану здоров’я працівника. Порядок проведення медичних оглядів визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

Роботодавець має право в установленому законом порядку притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності, а також зобов’язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.

Роботодавець зобов’язаний забезпечити за свій рахунок позачерговий медичний огляд працівників:

• за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров’я пов’язане з умовами праці;

• за своєю ініціативою, якщо стан здоров’я працівника не дозволяє йому виконувати свої трудові обов’язки.

За час проходження медичного огляду за працівниками зберігаються місце роботи (посада) і середній заробіток.

Навчання з питань охорони праці. Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії 1 .

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці 2 .

Посадові особи, діяльність яких пов’язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці за участю профспілок.

Порядок проведення навчання та перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці визначається типовим положенням, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

Посадові особи згідно з переліком, затвердженим Державним комітетом України з нагляду за охороною праці, до початку виконання своїх обов’язків і періодично один раз на три роки проходять у встановленому порядку навчання, а також перевірку знань з охорони праці в органах галузевого або регіонального управління охороною праці з участю представників органу державного нагляду та профспілок.

Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці, забороняється.

У разі незадовільних знань з питань охорони праці працівники повинні пройти повторне навчання. На прохання працівника проводиться додатковий інструктаж з питань охорони праці.

Міністерство освіти України організовує вивчення основ охорони праці в усіх навчальних закладах системи освіти, а також підготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці з урахуванням особливостей виробництва відповідних галузей народного господарства за програмами, погодженими з Державним комітетом України з нагляду за охороною праці.

Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

Уразі виявлення у працівників, у тому числі посадових осіб, незадовільних знань з питань охорони праці вони повинні у місячний строк пройти повторне навчання і перевірку знань.

Вивчення основ охорони праці, а також підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці з урахуванням особливостей виробництва відповідних об’єктів економіки забезпечуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері освіти та науки в усіх навчальних закладах за програмами, погодженими із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

За охорону праці на підприємстві відповідає не тільки керівник а й інженер, який відповідає за:

— складання звітів про травматизм на підприємстві;

— дотримання всіх вимог працівниками підприємства охорони праці;

— підготовка та періодичне оновлення нормативних документів з питань охорони праці;

— проведення вступного інструктажу з питань охорони праці;

— проведення навчання працівників підприємства з питань охорони праці;

— нагляд за дотриманням працівниками підприємства Загально-об’єктової інструкції про заходи пожежної безпеки та інші обов’язки передбачені законодавством України та внутрішніми документами підприємств.

Відповідно до Положення про систему управління охороною праці на більшості підприємств керівник підприємства:

1. Створює комісію підприємства для перевірки знань посадових осіб та робітників з питань охорони праці, забезпечує навчання та перевірку знань членів цієї комісії.

2. Визначає порядок і терміни проведення навчання, інструктажу та перевірки знань працівників.

3. Забезпечує виробничі ділянки нормативними актами про охорону праці, попереджувальними плакатами та знаками безпеки.

4. Забезпечує своєчасне проведення планово-попереджувальних ремонтів устаткування.

5. Комплектує служби, які здійснюють нагляд за експлуатацією та технічним станом будівель та споруд.

6. Забезпечує працівників засобами індивідуального захисту у відповідності до діючих норм та організовує їх віддачу, зберігання та використання.

7. Забезпечує відповідність технічної документації та технологічних процесів вимогам нормативних актів про охорону праці.

8. Забезпечує проведення атестації робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці.

Забезпечує проведення попередніх (при влаштуванні на роботу) та періодичних медичних оглядів працівників та інші обов’язки.

Охорона праці головного бухгалтера заснована на чинному законодавстві (Закон України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України «Про пожежну безпеку», «Кодексі законів про працю» та Головний бухгалтер в процесі роботи зобов’язаний:

— виконувати роботу згідно із своїми посадовими обов’язками;

— не залишати без нагляду своє робоче місце, коли офісне обладнання підключене до електромережі (комп’ютер, електроприлади тощо);

— запобігати порушенням правил внутрішнього розпорядку, охорони праці, пожежної безпеки, техніки безпеки та безпеки життєдіяльності.

— повідомляти начальника відділу освіти про всі не стандартні випадки під час роботи;

Головний бухгалтер забезпечує:

— експлуатацію у справному і безпечному стані обладнання, розташованого в кабінеті;

— впровадження у досягнень науки і техніки з метою підвищення безпеки праці, попередження профзахворювань;

Головний бухгалтер після закінчення роботи повинен:

— провести огляд приміщення;

— забезпечити проведення санітарного прибирання та провітрювання приміщення та відсутності підключених приладів, горючих матеріалів тощо;

— закрити відкриті вікна та фрамуги в приміщенні;

— відключити загальну подачу електричної напруги до приміщення.

Охорона праці як на підприємстві так і на регіональному, галузевому рівнях повинна плануватися в головному управління. Ними складається план охорони праці на 2013 рік.

Система планів з ОП має включати: перспективне планування (на період, більший одного року); поточне планування (на рік); оперативне планування (детальні плани, спрямовані на вирішення конкретних питань праце охоронної діяльності на підприємстві в короткостроковому періоді – помісячно, поквартально).

Планування охорони праці повинно включати:

— визначення цілей праце охоронної діяльності та засобів їх досягнення;

— розрахунок суми вкладень у заходи з охорони праці та розподіл цієї суми за напрямками праце охоронної діяльності на підприємстві;

— забезпечення організації контролю виконання плану ( в разі необхідності здійснення коректування планових показників);

— здійснення постійного контролю умов і безпеки праці та оперативне регулювання на відхилення від нормативних актів.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Загальні положення про охорону праці та навколишнього середовища. Аналіз управління охороною праці на підприємстві на прикладі ХДАПП. Особливості перевірки пожежної небезпеки, організація безпечних умов праці на робочому місці, вентиляція приміщення.

Нажав на кнопку «Скачать архив», вы скачаете нужный вам файл совершенно бесплатно.
Перед скачиванием данного файла вспомните о тех хороших рефератах, контрольных, курсовых, дипломных работах, статьях и других документах, которые лежат невостребованными в вашем компьютере. Это ваш труд, он должен участвовать в развитии общества и приносить пользу людям. Найдите эти работы и отправьте в базу знаний.
Мы и все студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будем вам очень благодарны.

Подобные документы

Концепція розвитку та загальна структура управління охороною праці в Україні. Державний нагляд та контроль за станом охорони праці, у сфері страхування від нещасних випадків. Система управління охороною праці на підприємстві, вимоги стандарту OHSAS 18001.

Організація системи управління охороною праці в галузі. Здійснення державної галузевої політики. Додержання пріоритету здоров’я працівників і відповідальності структурних підрозділів за створення безпечних умов праці. Усунення неприпустимих ризиків.

Склад курсу «Охорона праці». Напрямки підготовки фахівців. Загальні положення ОП, зафіксовані в українському законодавстві, гарантія прав громадян при здійсненні охорони праці на виробництві, державне управління. Аналіз умов праці. Безпека на виробництві.

Система управління охороною праці на підприємстві як забезпечення безпеки, збереження здоров’я та працездатності, створення належних умов праці: завдання, принципи, функції. Правове забезпечення рівня охорони праці при укладанні трудових договорів.

Служба охорони праці на підприємстві. Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві. Сфера дії Закону про охорону праці. Права працівників на охорону праці під час роботи. Надання першої медичної допомоги. Відшкодування шкоди працівникові.

Органи державного контролю та нагляду за охороною праці, їх компетенція, повноваження і планування роботи. Методи аналізу та основні причини виробничого травматизму і профзахворюваності. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.

Організація роботи по охороні праці в господарстві (підприємстві). Аналіз економічних збитків від травматизму та захворювання працівників. Основні показники економічної ефективності заходів по поліпшенню умов та охорони праці, методи їх розрахунку.

Розгляд нормативно-правової бази підприємства ВАТ «Світлофор». Аналіз трудового процесу та виробничих факторів ливарної дільниці. Оцінка важкості праці на робочому місці формувальника. Розробка рекомендацій по покращенню умов праці на підприємстві.

Основні положення Закону України «Про охорону праці». Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці. Фізіологічні особливості різних видів діяльності. Електротравматизм, допустимий рівень виробничого фактора, небезпечні речовини.

Законодавчі акти України, що регулюють охорону праці. Основні вимоги Закону України «Про охорону праці». Права на охорону праці під час укладання трудового договору та під час роботи. Органи державного та громадського нагляду за охороною праці.

Розділ 1. Особливості охорони праці в залежності від суб’єктів трудових правовідносин

1.1Общіе положення про охорону праці

1.2Общіе положення про охорону праці жінок

.3 Особливості охорони праці неповнолітніх

Розділ 2. Організація охорони праці на підприємстві

.1 Управління охороною праці та обов’язки роботодавця

.2 Ведення документації з питань охорони праці

.3 Інструктаж з питань охорони праці

.4 Засоби індивідуального захисту працівників; мед огляд

Розділ 3. Охорона праці в Україні; проблеми, досвід, перспективи. p> Висновки

Список використаної літератури

Вивчаючи таку юридичну наукову дисципліну і галузь права трудове право, я прийшов до висновку, що її вивчення дуже важливо для студента юридичного вузу, так як дана дисципліна дає знання про працевлаштування та захисту свого права на працю, яке в Україні порушується дуже часто. Вивчення не тільки допоможе мені особисто, але і я також зможу надавати в майбутньому юридичну консультацію людям, які зацікавлені в забезпеченні своїх прав у трудовій сфері або яким потрібна допомога в складанні трудового договору, всі ці юридичні факти присутні в житті будь-якого громадянина, який виконує роботу по своєї спеціальності і зацікавленого в гідній оплаті за свою працю.

Тема мого наукового вивчення і розгляду — В«Охорона праці та її організація на підприємствіВ». Я постараюся максимально розкрити дану мені тему для вивчення і розгляну всі важливі факти, законодавча підстава, факти з життя, приклади, пов’язані з охороною праці. p align=»justify»> Вивчення цієї теми актуальна сьогодні, оскільки завжди потрібно буде захищати свої права на працю, тим більше, з нашим не стабільним законодавством завжди потрібно розглядати цю проблему в юридичній доктрині.

Хочу відзначити праці, роботи таких вчених як А.Водянік, О. Амоша, О. Мартякова, Гриценко В.С., Морозов В.Л. в доктринальної галузі трудового права в області роботи над безпекою життєдіяльності та оцінки ефективності заходів щодо поліпшення умов і охорони праці.

Також хочу сказати, що за моїми спостереженнями, порушуються права на працю та оплату праці саме на підприємствах приватної форми власності або в робочих групах створених як приватне підприємництво. У підприємствах державної форми власності, підвідомчих структурах Міністерства Юстиції, органів Внутрішніх Справ менш порушується трудове законодавство і легше захистити своє право на працю це, на мій погляд, пов’язано з тим, що в осовном, державні службовці за професією юристи або правоохоронці і їх не так легко обдурити в трудових правовідносинах, можна сказати, роботодавець боїться з ними зв’язуватися, тому що якщо він обдурить або, наприклад, не виплатить заробітну плату в строк, то працюючий юрист не буде бездіяльним і невідкладно буде вирішувати цю проблему і відстоювати свої права через суд, або звернувшись у вищестоящі органи. Що ж стосується людини який працює у приватній фірмі (підприємстві) або, скажімо, торгівлі, то можна прийти до висновку, що працюючи В«на дядюВ» його забезпечення праці не завжди стабільно і у працівника є шанс залишитися без роботи і страхових виплат. В основному часто такі випадки відбуваються на дрібних підприємствах або в будівельних робочих групах, які працюють В«відрядноВ» і дуже часто людей обманюють або починають свої трудові правовідносини тільки на словах і обіцянках про оплату — без складання трудового договору, тим людина не може довести працював він чи ні у роботодавця, або чи знає він його взагалі. Ринок праці — велика соціальна сфера, де мають місце великі обмани і дрібні порушення трудових прав працівників. Ще раз хочу сказати, що моя курсова робота буде заснована на прикладах більш великих приватних підприємств, де організовується охорона праці, так як на дрібних ПП її власне і немає, і наводити приклади чи побажання як треба було б, а не як є, не має сенсу.

Розділ 1. Особливості охорони праці в залежності від суб’єктів трудових правовідносин

1.1 Загальні положення про охорону праці

У нашій державі існує охорона праці громадян. Кожен працівник повинен знати для себе основні принципи охорони праці, правові норми, які забезпечують працівнику гарантію для правозастосування, захисту свого права на працю. Хочу сказати, що працівникові мало просто знати закон, що регулює трудові правовідносини. Працівнику необхідно знати сам процес реалізації цих правових норм, це важливо. Знати державні органи та громадянські об’єднання які створюються для допомоги людям та реалізації, захисту своїх прав. p align=»justify»> Цивільні об’єднання — добр.


Статьи по теме