Переддипломна Практика на Підприємстві

      Комментарии к записи Переддипломна Практика на Підприємстві отключены

Переддипломна Практика на Підприємстві.rar
Закачек 2926
Средняя скорость 2002 Kb/s

Переддипломна Практика на Підприємстві

Пропозиції щодо організації управління підприємством, спрямованим на ЗЕД

Оцінювання менеджменту ЗЕД як апарату відповідного управління підприємством та категорії людей в організації. Характеристика системи прийняття рішень щодо зовнішньоекономічної діяльності в організації та контролю за їх реалізацією.

Методи контролю ЗЕД в організації, їх характеристика та аналіз.

Визначення рівня використання сучасних інформаційних технологій при виконанні функцій планування, організації, контролю у сфері ЗЕД на підприємстві.

Пропозиції щодо загальної організації управління підприємством, спрямованим на ЗЕД

Дослідження організації управління міжнародними проектами

Дослідження організації управління міжнародними проектами на підприємстві. Аналіз етапів управління міжнародним проектом на конкретному прикладі. Дослідження механізму реалізації (впровадження) міжнародного проекту. Оцінювання ефективності проекту.

Рекомендації та висновки щодо процесу управління міжнародними проектами в організації

Аналіз надання міжнародних консалтингових послуг в організації

Аналіз процесу надання міжнародних консалтингових послуг в організації. Характеристика міжнародних консалтингових послуг організації, їх особливості. Форми та механізми надання послуг. Аналіз положення про надання міжнародних консалтингових послуг. Зв’язки підприємства з консалтинговими фірмами у сфері ЗЕД, їх організаційні форми. Роль міжнародного консалтинг-менеджменту у формуванні стратегії розвитку підприємства

Аналіз ефективності фінансового регулювання ЗЕД підприємства

Дослідження ефективності фінансового регулювання ЗЕД підприємства. Аналіз впливу податкового навантаження та змін курсових коливань на процес ведення ЗЕД. Обгрунтування пропозицій щодо фінансового регулювання ЗЕД суб’єктів господарювання. Пропозиції щодо врахування впливу курсових коливань національної грошової одиниці, рекомендації щодо врахування впливу податкового навантаження на здійснення ЗЕД.

Дослідження факторів впливу на розвиток ЗЕД

Систематизація та ідентифікація факторів впливу на розвиток ЗЕД. Диференціальна структура рівнів стратегічних цілей. Обгрунтовати доцільність використання системного підходу для формування стратегії розвитку ЗЕД. Оцінка якісних характеристик сформованих стратегій машинобудівних підприємств, а також аналізу ЗЕД підприємств відповідно до рівня стратегічних цілей і особливостей зовнішнього ринку. Модель обсягів експорту й імпорту.

Визначення напрямів вдосконалення експортної діяльності підприємства

Аналіз сучасного стану, ефективності та тенденцій розвитку ЗЕД легкої промисловості. Оцінка конкурентоспроможності вітчизняної продукції на зовнішніх ринках. Товарна структура зовнішньої торгівлі продукцією легкої промисловості. Індекс ризику географічної диверсифікації для визначення товарів, експорт й імпорт яких є найбільш ризикованим. Напрями вдосконалення експортної діяльності підприємства.

Дослідження вливу державного регулювання на ЗЕД підприємств галузі

Систематизувати організаційно-правові аспекти регулювання ЗЕД підприємств. Оцінка позицій українських металургійних підприємств на базі аналізу їх експортної діяльності. На підставі узагальнення світового досвіду та вітчизняної практики визначити особливості регулювання ЗЕД на регіональному/ галузевому рівні. Визначити пов’язані з регулюванням ймовірні загрози та запропонувати напрями зниження їх негативного впливу.

Студент повинен розробити конкретні та обгрунтовані пропозиції щодо удосконалення окремого напряму (напрямів) роботи підприємства, пов’язаного із ЗЕД, або впровадження певного нововведення (інновації).

Пропозиції можуть бути спрямовані як на удосконалення існуючих напрямів діяльності підприємства (в т.ч. функціональних), так і передбачати принцип нововведення (впровадження нових продуктів, диверсифікація діяльності, здійснення реального чи фінансового інвестування, вихід на нові зовнішні ринки і т.д.).

Розробка пропозицій має ґрунтуватися на виявлених недоліках роботи підприємства, наявних резервах її удосконалення, вивченні вітчизняного й закордонного досвіду провідних підприємств аналогічного та споріднених профілів діяльності.

У звіті про проходження переддипломної практики рекомендації викладаються за такою структурою:

загальна характеристика суті пропозиції;

обґрунтування доцільності застосування пропозиції (очікувані результати від її реалізації, в тому числі розрахунок економічного ефекту ;

стан готовності підприємства до введення пропозиції;

план організаційно-економічних заходів, необхідних для впровадження такої пропозиції.

Як проходить

Переддипломна практика — це комплекс заходів, що проводяться безпосередньо перед написанням і подальшою захистом випускної кваліфікаційної роботи. Вона включає в себе наступні етапи:

— вибір підприємства, на якому буде проходити практика;

— розробка та узгодження плану;

— діяльність в обраній організації;

Особистий вибір

Раніше переддипломна практика могла відбутися лише на підприємствах, затверджених навчальним закладом. Це були державні організації, які співпрацюють з вузами. Зараз ці часи вже пройшли, і студенти вільні вибирати будь-яку компанію на свій розсуд, де їх готові прийняти. Найчастіше вони обирають своє поточне місце роботи. Крім цього, існує цілий ряд підприємств, які проводять різноманітні стажування і готові давати учням можливість пройти практику з обіцянкою подальшого прийняття їх в постійний штат. У нового підходу є свої плюси і мінуси. Серед позитивних сторін можна відзначити той факт, що в цьому випадку переддипломна практика може стати не просто обов`язковим заходом, а по-справжньому корисним для написання диплома, так як людина отримує шанс вибрати напрямок і компанію, яка може бути йому по-справжньому цікавим. Але це схильна робити менша частина студентів. Велика, на жаль, йде по шляху найменшого опору, приносячи формальні відписки з місця роботи. Переддипломна практика в підсумку залишається пройденої лише на папері.

план

Захід не може стати ефективним, якщо не має чітко поставлених цілей і детально розписаних завдань, що дозволяють їх досягти. План, складений з прив`язкою до термінів виконання, повинен включати перелік необхідних до вивчення матеріалів компанії по конкретно обраним напрямом. Так, якщо мається на увазі переддипломна практика бухгалтера, обов`язковими до збору будуть документи, що стосуються фінансових операцій і регламентів організації.

Робота

Навряд чи, звичайно, студентам вдасться можливість повноцінно попрацювати в організації. За виділений час середньостатистичний співробітник може хіба що вивчити поточні процеси і почати входити в робочий ритм. Так що основна діяльність буде пов`язана з вивченням структури компанії, її внутрішніх операцій і т.д. Цілком можливо, що тимчасового працівника посадять на простий ділянку з тією метою, щоб він міг краще представляти процес. І, зрозуміло, в тому випадку, якщо це переддипломна практика економіста, йому не дадуть доступ до закритої фінансової інформації.

звіт

Звіт по практиці повинен бути побудований на підставі всіх зібраних матеріалів і представлений у вигляді двох основних блоків. Перший — теоретичний, що описує саму організацію, що включає необхідні схеми і картинки. Другий повинен бути своєрідним вступом до майбутнього диплому і позначати його мети. Документ також зобов`язаний утримувати додатки, що складаються з не увійшла до основного тексту інформації. Слід пам`ятати, що практика — це важливий крок до успішної захисту дипломної роботи, і підійди до неї потрібно відповідально.

Методичні вказівки до її проходження

Для студентів спеціальності “фінанси і кредит”

Переддипломна практика : методичні вказівки до її проходження для студентів спеціальності “фінанси і кредит” / і. М. Михайловська [та ін.]. – хмельницький : хну, 2011. – 39 с.

1. Організація переддипломної практики

2. Зміст і програма переддипломної практики

3. Вимоги до оформлення звіту

Завданням вищої школи є систематичне забезпечення як теоретичного навчання, так і набуття студентами практичних навичок. Тому переддипломна практика є складовою частиною навчально-виховного та науково-дослідного процесу підготовки фахівців з фінансів, заключним етапом їх практичної підготовки і має на меті формування у них навичок самостійної роботи у сфері фінансів за обраною спеціалізацією у системі ринкового господарювання.

Переддипломна практика для студентів спеціальності “фінанси і кредит” організовується відповідно до навчального плану кафедрою фінансів та банківської справи (фбс) хмельницького національного університету.

Протягом практики студенти повинні продемонструвати вміння вирішувати фінансово-аналітичні та виробничі завдання відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціальності “фінанси і кредит”.

Методичні вказівки визначають вимоги до організації, структури завдань і змісту практики. Вони забезпечують єдиний підхід до організації переддипломної практики, системність та взаємозв’язок теоретичних знань і практичного досвіду навчання студентів.

1 організація переддипломної практики

1.1. Мета і завдання переддипломної практики

Метою практики є подальше поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі навчання; набуття необхідних практичних та організаційних навичок самостійної роботи у сфері фінансів з використанням засобів обчислювальної техніки, методів контролю і аналізу діяльності фінансових установ та суб’єктів господарювання; підбір практичного матеріалу для написання дипломної роботи.

Мета визначає наступні завдання переддипломної практики:

— знати структуру установи та функціональне призначення основних підрозділів, їх взаємозв’язок і взаємодію;

— знати функції, права, обов’язки співробітників підрозділу за робочим місцем практики і характер роботи, що виконується;

— оволодіти методами аналізу та формування вихідної інформації щодо фінансово-господарської діяльності фінансової установи (суб’єкта господарювання);

— уміти аналізувати оперативну документацію, фінансову та статистичну звітність і визначати фінансовий стан установи;

— уміти працювати в команді з персоналом підрозділу, проявляти комунікативні здібності, спроможність обґрунтовувати і брати на себе відповідальність за підготовку рішень в реальних виробничих ситуаціях;

— здобути практичні навики виконання обов’язків фахівця за однією з посад в межах наданих повноважень;

— узагальнити досвід, оцінити вплив на ефективність роботи установи зовнішніх і внутрішніх факторів, подати рекомендації щодо вдосконалення організації, структури і технології фінансової роботи;

— зібрати, опрацювати і систематизувати необхідний матеріал для написання звітів з практики згідно із чинними вимогами;

— зібрати практичний матеріал для написання дипломної роботи.

Після проведення практики студенти повинні знати:

— законодавчі та інструктивні документи, що стосуються фінансової роботи установ, сучасні методи і форми фінансової роботи, фінансування виробничої і невиробничої сфер; організацію, методи бюджетного планування і фінансового контролю; організацію робіт з виконання бюджету;

— основи банківської діяльності; особливості функціонування грошового ринку; основи кредитування в банківській системі; основи інвестування;

— залежно від місця проходження виробничої практики, проводити перевірку звітів і балансів суб’єктів підприємницької діяльності, розрахунки податкових платежів, проводити аналіз повноти і правильності розрахунків з бюджетом, дотримання державної фінансової і податкової дисципліни;

— здійснювати перевірку правильності складання і виконання кошторисів бюджетних установ, виконувати роботу зі складання місцевих бюджетів, складати план відрахувань від загальнодержавних доходів і видатків бюджету, поквартальний розподіл доходів і видатків бюджету;

— проводити аналіз основних економічних показників (активів, зобов’язань, капіталу, обсягів кредитування, депозитів, доходів, витрат) банківської діяльності в динаміці.

1.2. Організація та порядок проведення переддипломної практики

Переддипломну практику студенти проходять в організаціях, на підприємствах різних галузей і сфер діяльності, різних форм власності, які займаються господарською діяльністю, у банках та фінансово-кредитних установах, державних фінансових органах.

Переддипломна практика проводиться на підприємствах, організаціях, установах, які мають договір з університетом про проведення практики. При цьому серед підприємств вибираються такі, що мають певний досвід в організації сучасного бізнесу, у яких сформувались необхідні сфери діяльності та відповідна структура управління.

Можливі варіанти баз практики за напрямами діяльності:

— суб’єкти господарської діяльності;

— органи державної податкової інспекції (міські, районні, обласні);

— фінансові органи (міські, районні, обласні);

— контрольно-ревізійні органи (міські, районні, обласні);

— казначейські відділи (міські, районні, обласні);

— банківські установи і кредитні спілки.

Основою для визначення місця проходження переддипломної практики є рекомендована кафедрою тематика дипломних робіт. Кожній базі практики відповідає певна програма практики з визначенням мети, завдань практики, встановлення переліку знань, умінь та навичок, якими повинен оволодіти студент. Типовий перелік видів робіт залежно від бази практики наведено в додатку а.

Організаційне, навчально-методичне та наукове керівництво переддипломною практикою здійснюється викладачами кафедри фінансів та банківської справи. Від підприємств та фінансових установ практикою керують провідні спеціалісти, призначені керівником. Вони контролюють хід і виконання студентами програми практики. Загальний контроль за проходженням практики здійснює завідувач кафедри.

За два місяці до початку переддипломної практики на кафедрі проводиться розподіл студентів на базові підприємства, організації, установи. При розподілі враховується відповідність наукової праці і схильність студентів до певної роботи, а також персональні заявки від баз практики та договори, укладені між університетом і підприємством (організаціями, установами) щодо проходження на них переддипломної практики.

Лист-підтвердження від підприємства, яке не заперечує прийняти на практику студентів, повинний бути поданий на бланку підприємства, мати підпис посадової особи, завірений печаткою. Зразок листа з бази практики наведений у додатку б.

Якщо студентом або його керівником не надано інформацію про бажане місце проходження практики, розподіл здійснюється на наявні вакантні місця, закріплені за даним фахом на підприємствах, установах, організаціях міста.

Розподіл і направлення студентів на практику юридично узаконюється наказом ректора по університету, де зазначається термін і місце її проходження, прізвище наукового керівника від кафедри. Затверджений наказом розподіл є остаточним і зміні не підлягає.

Перед початком переддипломної практики зі студентами проводяться загальні збори, де видається щоденник проходження практики, пояснюються завдання, зміст та порядок організації практики відповідно до обраної бази, вимоги до звіту з проходження практики, надаються рекомендації з використання методичних вказівок.

Щоденник практики є підставою для перебування студентів в установах протягом переддипломної практики і здаються у відділ кадрів або керівнику.

У щоденнику (на перший сторінці) напередодні початку практики студент повинний поставити штамп про вибуття з університету, після прибуття до місця практики ставиться штамп про прибуття на підприємство. По закінченні практики на підприємстві ставиться штамп про вибуття з організації до місця навчання.

Після зборів проводяться консультації з керівниками практики від університету, на яких студенти отримують індивідуальні завдання.

Прибувши в організацію (фінансову установу) за місцем практики, студенту необхідно звернутися у відділ кадрів або до керівника установи з питань проходження практики.

Керівник установи разом з начальником відділу кадрів та головними спеціалістами вирішують питання про місце проходження практики. Одночасно, з числа провідних спеціалістів призначається загальний керівник практики від підприємства.

Безпосередньо за місцем проходження практики призначається загальний керівник та керівники практики за окремими розділами програми, які разом із студентами розробляють календарний план проходження переддипломної практики (додаток в).

Переддипломну практику необхідно розпочинати із ознайомлення студентів зі структурою бази практики, її традиціями, досягненнями. Рекомендується організувати зустріч студентів з працівниками, на якій представити студентів-практикантів, ознайомити їх з роботою окремих відділів, познайомити із спеціалістами. Відповідно до тем бакалаврських та наукових робіт доцільно рекомендувати консультантів з числа працівників фіноргану, підприємства, установи банку, організації, з тим, щоб погодити об’єкт дослідження, визначити можливості надання допомоги у виконанні студентами їх робіт.

Під час проходження переддипломної практики студент зобов’язаний:

– прибути на місце практики в термін, встановлений кафедрою, попередньо оформити необхідні документи;

– вивчити і дотримуватися правил охорони праці та техніки безпеки;

– разом із керівником практики від бази практики на підставі індивідуального завдання склаcти план проходження практики та узгодити його з керівником від університету;

– обрати об’єкт дослідження, фінансова діяльність якого на базовому суб’єкті господарювання буде розкриватися в подальшому при написанні дипломної роботи;

– виконувати індивідуальний план проходження практики та всі вказівки керівників практики від суб’єкта господарювання та університету;

– дотримуватись правил внутрішнього розпорядку суб’єкта господарювання;

– оформляти матеріали до звіту одночасно із закінченням розгляду окремих питань програми;

– підтримувати постійний зв’язок з керівником практики від університету, інформувати його з питань порядку проходження практики;

– у визначений термін (10 днів) після проходження практики подати звіт на кафедру за підписом на титульному листі керівника практики разом з оформленим належним чином щоденником, що засвідчує проходження практики, має підписи керівників, закріплені печаткою суб’єкта господарювання.

1.3. Обов’язки керівника практики від університету

До початку переддипломної практики керівник від університету видає індивідуальне завдання на практику і консультує студента з питань залучення фактичної інформації, необхідної для підготовки дипломної роботи.

В обов’язки керівника практики від університету входить:

— визначення переліку питань індивідуального завдання, які повинні бути засвоєні студентом до початку стажування;

— ознайомлення студентів з метою, завданнями, змістом і календарним графіком проходження фахової практики, порядком складання звіту і його захисту;

— контроль за забезпеченням нормальних умов праці студентів на робочих місцях;

— перевірка дотримання студентами вимог програми практики, контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку і дисципліни студентів;

— зустрічі з керівниками практики від організації для погодження і вирішення у процесі проходження практики проблем, що виникають;

— інформування завідувача кафедри про стан організації та відповідність змістовної частини практики освітньо-кваліфікаційним вимогам до підготовки студентів;

— вжиття заходів для усунення виявлених порушень і недоліків при стажуванні студентів;

— перевірка матеріалів про проходження практики і прийняття участі у роботі комісії із захисту звітів.

1.4. Обов’язки керівника практики від організації (установи)

Керівником переддипломної практики від організації (установи) призначається керівник відділу або провідний фахівець. При проходженні практики студент закріплюється за тим підрозділом організації, специфіка діяльності якого відповідає обраній темі дипломної роботи.

Керівник практики від підприємства знайомить студента з організацією роботи і завданнями підрозділу, функціями співробітників. Він видає конкретні завдання, встановлює термін їх виконання, оцінює результати виконання, творче відношення до роботи, дає поради і рекомендації з питань результативного виконання функцій дублера, перевіряє записи в щоденнику, в необхідних випадках консультує стажера, стежить за формуванням його професійних навиків, контролює додержання трудової дисципліни.

По закінченні терміну стажування він дає в щоденнику характеристику з місця проходження практики, в якій мають бути наведені рівень знань та навичок студента, які ним були здобуті у ролі дублера, його дисциплінованість, відношення до справи, якість і сумлінність виконання ним своїх обов’язків і конкретних доручень, комунікабельність, відносини із співробітниками, та виставляє оцінку, яку заслуговує студент. Керівник має право клопотати перед завідуючим кафедри про заохочення студента-дублера або ставити питання про усунення його від проходження стажування у випадку недобросовісного відношення до виконання своїх обов’язків або порушення трудової дисципліни.

У період переддипломної практики керівник практики від установи надає студенту допомогу в зборі необхідної фінансово-економічної та нормативно-методичної документації для написання дипломної роботи.


Статьи по теме